Feed on
Posts
Comments

Shri Varaahi

Shri Varaahi
Amman-42.jpg

4 Responses to “Shri Varaahi”

 1. bharath jain says:

  is this a jain god????????????????

 2. uday says:

  Dear bharat jain,
  There are Many yakshya & yakshini.
  Most known name is padmawati (yakshini), Dharnendra(yaksha)
  & Brahma deva
  few names – jwalamalini, kusumandini(Ambika Devi is one more name of kusumandini devi), Manibhadra Chamunda, Gandhari ,Siddhayini or Siddhayika,Bahurupini ,Naradatta,Aparajita,Dharanapriya ,Ajita ,
  Dharani,Vijaya or Jaya,Mahamanasi,Nirvani,Anantamati, Ankusha ,
  Vajroti,Vidita ,Gandhari,Chandra,Gauri,Manavi,Shanta,Kali,Shyama,
  Achyuta,Mahakali.Kalika,Vajrashrakhala,Prajnapti,Duritarih,Rohini,
  Ajitabala,Chakreshvari ,Apraticha reference- http://www.jaindharmonline.com

 3. Rahul says:

  Who is this Jain goddess Masuri/Masuri?
  A Yakshini ?
  Is there any Jain goddess know in this name too?

  Rahul

 4. Rahul says:

  Muzires is said to be the other name of Muchiripstanam.And the name Muzires is said to be derived from Mazuri/Masuri a jain goddess. Is there any goddess in that name? Do any yakshinis are known in that name too?

  Rahul

Leave a Reply